Saturday, January 25, 2020
Trang chủ Cơ Hội

Cơ Hội

Tỉ lệ thất nghiệp ở sinh viên đại học cao hơn sinh viên cao đẳng, trung cấp

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động tốt nghiệp đại học lại cao gấp 3,2 - 3,9 lần so với nhóm tốt nghiệp cao đẳng và tru...

Chương trình học bổng học Đại học tại Nhật Bản năm 2020 – 2021

Thực hiện văn bản ký kết hợp tác giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Công ty Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MH...